بازاریابی و فروش

ایجاد و شناخت دقیق کانال های فروش و معرفی یک استارتاپ پس از راه اندازی و همچنین توسعه بازار و شناخت دقیق بازار هدف

×