برچسب زده شده با: روابط عمومی

اولین گزارش جامع وضعیت روابط عمومی در ایران منتشر شد

اردیبهشت 21, 14020

تریبون پس از انتشار گزارش جامع سئو در ایران، این بار با تهیه گزارش جامع دیگری، وضعیت روابط عمومی در ایران را بررسی کرده است. تریبون پیش‌تر از این از دو سرویس جدید خود به نام تریبون‌نیوز و سیستم امتیازدهی رونمایی کرده بود. گزارشــی کــه در ادامــه مطالعــه میکنیــد، شــرح حالــی از وضعیــت روابــط عمومــی در ســال ۱۴۰۱ اســت کــه 259 نفر از فعــالین حوزه روابــط عمومــی و 121 نفر فعال حوزه رســانه‌، مجموعا 380 […]

×