برچسب زده شده با: صندوق VC

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصیِ بورسی در سال 1402

فروردین 30, 14030

بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق جسورانه پیشگام، صندوق‌هـای سرمایه‌گذاری جســورانه (VC) و خصوصی (PE) ذیــل نظارت سازمان بــورس و اوراق بهــادار تأسـیس میشـوند و فعالیـت میکننـد. ایـن صندوق‌ها سرمایه ثابت دارند و زمان تأسیس صنــدوق، ســرمایه آنهــا مشخص شده و ثابـت است (end-closed). سرمایه صندوق به صورت مرحلـه‌ای در طـول عمـر صنـدوق (عمدتا در دوره سرمایه‌گذاری) بـا توجـه بـه زمانبندی اعلام شده در امیدنامـه صندوق و نیاز سـرمایه‌گذاری مدیر تأدیه میشود. سـرمایه صندوق‌های […]

×