برچسب زده شده با: مای تیپاکـس

گزارش عملکرد 1400 تیپاکس: ارسال بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بسته با تیپاکس

اردیبهشت 18, 14020

درباره تیپاکس شـرکت تیپاکـس، بزرگتریـن شـرکت پسـت خصوصـی ایـران اسـت. تیپاکس در طی ۶۱ سـال سـابقه کاری بـا بهره منـدی از بیـش از ۵۴۵۰ نفـر نیـروی انسـانی، بیـش از 3200 حامـل سـبک و سـنگین و ۸۱۳ نمایندگـی در سراسـر کشـور، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تیپاکس در سال 1400 بر اساس گزارش منتشرشده تیپاکس در سال 1400، تعداد کل مشتریان آن به بیش از هشت میلیون رسیده است. در سـال گذشـته، تیپاکـس موفـق بـه ثبـت […]

×