» اخبار استارتاپی » گزارش عملکرد 1400 تیپاکس: ارسال بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بسته با تیپاکس
اخبار استارتاپی

گزارش عملکرد 1400 تیپاکس: ارسال بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بسته با تیپاکس

اردیبهشت 18, 1402 90

درباره تیپاکس

شـرکت تیپاکـس، بزرگتریـن شـرکت پسـت خصوصـی ایـران اسـت. تیپاکس در طی ۶۱ سـال سـابقه کاری بـا بهره منـدی از بیـش از ۵۴۵۰ نفـر نیـروی انسـانی، بیـش از 3200 حامـل سـبک و سـنگین و ۸۱۳ نمایندگـی در سراسـر کشـور، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تیپاکس در سال 1400

بر اساس گزارش منتشرشده تیپاکس در سال 1400، تعداد کل مشتریان آن به بیش از هشت میلیون رسیده است. در سـال گذشـته، تیپاکـس موفـق بـه ثبـت رکـورد جابجایـی ۱۵۰ هـزار بسـته در یـک روز شـد.

درگاه‌های فروش و سرویس

ارائه خدمات ارسال بین شهری، درون شهری، بین الملل و LTL (گروپاژ) در ارسال بسته ها، در کنار خدمات ویژه شامل بسته بندی، جبران خسارت، رهگیری آنلاین و… همچنین پلتفرم های ثبت سفارش آنلاین مای تیپاکس و ای تیپاکس، بخشی از اقدامات تیپاکس  است.

تیپاکـس بـا راه انـدازی اپلیکیشـن مای تیپاکـس، درگاهی برای دسـتیابی بـه تمامـی سـرویس ها را ایجـاد کـرده اسـت و سـعی دارد تـا بـا فراهـم سـاختن امـکان ثبـت سـفارش و رهگیـری بسـته به صـورت آنلایـن، تجربـه ای امـن و آسـوده در ارسـال بسـته را رقـم بزنـد.

پلتفـرم ای تیپاکـس، اقـدام دیگـری اسـت در بسـتر وب، کـه بـه ارائـه خدمـات بـه کسـب و کارهـا می‌پـردازد و دسترسـی بـه لجسـتیک هوشـمند را بـرای تمـام کسـب وکارها ممکـن می کنـد. ایـن خدمـت می توانـد یکـی از اصلی تریـن فعالیت‌هـای حمـل و نقـل پسـتی ماننـد ثبـت سـفارش، جمـع‌آوری درب‌بـه‌درب، ارسـال، رهگیـری و گزارش‌گیـری را بـه شـکلی سـاده و مـدرن، عرضـه کنـد.

مشتریان تیپاکس

نمودار فوق، رشد مشتریان تیپاکس از سال 1397 الی 1400 و پیش‌بینی آن را در سال 1401 نشان می‌دهد. با توجه به رشد 69درصدی مشتریان از سال 99 تا 1400، تعداد مشتریان این شرکت به بیش از هشت میلیون رسیده است. این رقم برای سال 1401، 12 میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

بر اساس آمار ارائه شده، تعداد مشتریانی که بسته ارسال کرده‌اند برابر با بیش از 2 میلیون نفر و تعداد کسانی که بسته دریافت کرده‌اند، رقمی معادل بیش از 6 میلیون نفر است.

مشتریان قراردادی تیپاکس

همچنین تیپاکس توانسته در سال 1400، با 300% رشد نسب به سال قبل، تعداد مشتریان قراردادی خود را از 1835 نفر به 5504 نفر برساند. مشـتریان قـراردادی تیپاکـس، سـازمان یـا کسـب وکارهایی هسـتند کـه بـه خاطـر حجـم بـالای ارسـال بسـته های خـود و برخـورداری از شـرایط ویـژه، نسـبت بـه عقـد قـرارداد اقـدام می کننـد.

بسته‌های ارسال شده با تیپاکس

در سال ۱۴۰۰ ،بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بسته با تیپاکس ارسال شده است. همچنین از طرف هر فرستنده، به طور متوسط ۹٫۵ بسته ارسال شده است. شنبه‌ها پرفروش ترین و پرترافیک ترین روز هفته در تیپاکس شناسایی شده است. بیشترین تعداد بسته ارسال شده در روز برابر با 150 هزار بسته است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×