» اخبار استارتاپی » گزارش عملکرد 2022 نوبیتکس: دوج‌کوین همچنان محبوب‌ترین رمزارز میان ایرانی‌ها
اخبار استارتاپی

گزارش عملکرد 2022 نوبیتکس: دوج‌کوین همچنان محبوب‌ترین رمزارز میان ایرانی‌ها

اسفند 22, 1401 100

نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان 1396 شکل گرفت. پس از تحقیقات اولیه و سنجش میزان نیاز بازار ایران به چنین محصولی، هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی تیوان استقرار یافت. به تدریج و با افزوده شدن نفراتی با تخصص‌های مختلف، تیم بزرگ‌تر شد. اولین نسخه بازار نوبیتکس در زمستان 1396 رونمایی کنند.

گزارش منتشرشده نوبیتکس از سال 2022 نشان میدهد تعداد کاربران نوبیتکس با نرخ رشد مرکب سالانه 654% رشد کرده است. نوبیتکس توانسته است در سال 2022، یک میلیون کاربر جدید به جمع نوبیتکسی‌ها اضافه کند و تعداد تجمیعی کاربران خود را به بیش از چهار میلیون برساند.

دوج‌کوین محبوب‌ترین رمزارز میان کاربران نوبیتکس

مقایسه ترکیب دارایی‌های موجود در کیف پول کاربران نوبیتکس در پایان سال 2021 و 2022 نشان‌دهنده استمرار و افزایش یک درصدی محبوبیت دوج کوین در بین کاربران است. پـس از دوج‌کویـن بـه ترتیـب تتـر ، بیتکویـن، اتریـوم و شـیبا بیشـترین سـهم را از سـبد دارایـی کاربـران داشـته‌اند.

معاملات رمزارز در نوبیتکس

در سـال 2022  بـه طـور میانگیـن روزانـه 185 هزار سـفارش در نوبیتکس منجـر به معامله شـده‌اند. ایـن میـزان نسـبت بـه سـال گذشـته 56 درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت. بـا توجـه بـه رشـد 18 برابـری معاملات نوبیتکـس در سـال 2021 و همچنیـن کاهـش حجـم معاملات رمزارزهـا در سـال 2022، ایـن رونـد کاهشی چنـدان دور از انتظـار نبـود.

سهم خانم‌ها و آقایان در معاملات چقدر است؟

بـا اینکـه خانم‌هـا 22 درصـد کاربـران نوبیتکـس را تشـکیل داده‌انـد، امـا سـهم آنهـا از معاملات انجـام شـده در نوبیتکـس کمتـر اسـت و بـه 18.6 درصـد میرسـد. بـا ایـن حسـاب میتـوان گفـت بـه طـور میانگیـن آقایـان بیشـتر از خانم‌هـا اهـل خریـد و فـروش رمـزارز هسـتند. سـال 2021 ایـن قاعـده برعکـس بـود.

افزایش علاقه به معامله رمزارز در دهه چهارم زندگی

39 درصـد معاملات انجـام شـده در نوبیتکـس مربـوط بـه کاربـران 31 تـا 40 سـاله اسـت.  اینطـور کـه پیداسـت در دهـه چهـارم زندگی، علاقه بـه خرید و فروش رمـزارز افزایش پیدا میکنـد. هرکـدام از گروه‌هـای سـنی، رمزارزهـای متفاوتـی را بـرای خریـد و فـروش انتخـاب میکننـد. مقایسـه ترکیـب معاملات گروه‌هـای سـنی مختلـف نشـان میدهـد، هرچـه از جوانـی بـه سـمت میانسـالی میرویـم، سـهم تتـر از ترکیـب معاملات، کمتـر و کمتـر میشـود. بـه طـوری کـه 18 تـا 24 سـاله‌ها بـا اختصـاص 6.28 درصـد معاملات خـود بـه تتـر، بیشـترین سـهم را بـرای ایـن اسـتیبل‌کوین در نظـر گرفته‌انـد و کمتریـن سـهم تتـر از کل معاملات، مربـوط بـه گـروه سـنی 61 تـا 70 سـاله اسـت.

برای خواندن متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×