برچسب زده شده با: آشنایی با فینووا

معرفی شرکت سرمایه‌گذاری فینووا

خرداد 14, 14020

ﻓﯿﻨﻮوا ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎیﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. در حال حاضر فینووا شامل چهار بخش سرمایه‌گذاری، رشد و شتابدهی، فضای کار اشتراکی و آزمایشگاه فین‌تک می‌شود. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. در ادامه با بخش سرمایه‌گذاری فینووا آشنا می‌شویم: حوزه‌های سرمایه‌گذاری فین‌تک فینووا دارای خدمات تخصصی در بخش فناوری‌های […]

×