برچسب زده شده با: صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گلرنگ

گلرنگ بزرگترین صندوق CVC کشور با سرمایه ثبتی یک همت را تاسیس کرد

اسفند 28, 14020

مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با سرمایه ثبتی ده هزار میلیارد ریال، پس از بازدید ناظران کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صادر شد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه گروه صندوق های پژوهش و فناوری، ناظران دبیرخانه کارگروه از فعالیت‌های صورت گرفته و زیرساخت‌های صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ بازدید کردند. بررسی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی معاملاتی، منابع انسانی […]

×